ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ"

1. Προσωπικά στοιχεία

2. Στοιχεία Επικοινωνίας

3. Ακαδημαϊκές Σπουδές

4. Απασχόληση & Εμπειρία

5. Σεμινάρια

6. Ατομικές Δεξιότητες

Ξένες Γλώσσες Πιστοποιήσεις στην Αγγλική ή Γαλλική Γλώσσα

Είναι τα Αγγλικά ή Γαλλικά η μητρική σας γλώσσα;

(Εάν απαντήσατε Ναι συνεχίστε στην ερ.6B)

Έδωσα/ Θα δώσω εξετάσεις στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα (ΗΗ/MM/ΧΧ)

Βαθμολογία Test 

6B. Άλλες Ξένες Γλώσσες

Βαθμολογία Test 

6Γ. Δεξιότητες στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

7. Χρηματοδότηση

Πώς θα χρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο;

8. Προσωπικοί Στόχοι

9. Λοιπές δραστηριότητες - hobbies

10. Παρακαλούμε προσδιορίστε δύο άτομα που θα μπορούσαν να δώσουν συστάσεις για εσάς

A

B

11. Δικαιολογητικά

Για να επισυνάψετε περισσότερα του ενός αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετε τα σε ένα αρχείο τύπου .zip

Choose File

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προβήκαμε σε ανανέωση των όρων που διέπουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Κατά την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των αιτούντων. Τα ακριβή δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ζητούμενα από την ως άνω αίτηση υποψηφιότητας.

2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

2.1. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας Oι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των αιτήσεων.

2.2. Διαβίβαση στοιχείων επιτυχόντων Για τους επιτυχόντες υποψηφίους, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό των Π.Μ.Σ.. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή και οικονομική διαχείριση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. 2.3 Επεξεργασία αναγκαία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πληροφοριακό Σύστημα θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών διατηρούνται επ’ αόριστον. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί σε κάποιο ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης διαγράφονται/καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

4. Δικαιώματα χρηστών Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, 2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή, 3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, 4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, 5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο, 6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης μου είναι αληθή.

Ευχαριστούμε για την αίτησή σας.
Υπήρξε κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή της αίτησής σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα.